2017

Chao Lv, Xueting Wu, Xia Wang, Juan Su, Huawu Zeng, Jing Zhao, Shan Lin, Runhui Liu, Honglin Li*, Xuan Li*, Weidong Zhang*. The gene expression profiles in response to 102 traditional Chinese medicine (TCM) components: a general template for research on TCMs. Sci. Rep., 2017. 7 : 352 Detail

Guozhen Wu, Lili Zhu, Xing Yuan, Hao chen, Rui Xiong, Shoude Zhang, Hao Cheng, Yunheng Shen, Huazhang An, Tiejun Li, Honglin Li*, Weidong Zhang*. Britanin ameliorates cerebral ischemia–reperfusion injury by inducing the Nrf2 protective pathway. Antioxid. Redox Signal., 2017. : Detail

2016

Yan Qiao, Bin Chen, Yangyang Yang, Xin Wang, Yufang Xu*, Honglin Li*. Rational Design of a Highly Selective Fluorescent Sensor for L-Histidine Detection in Aqueous Solution. Dalton Trans., 2016. 45 : 1310-1314 Detail

Wei Zhou, Shiliang Li, Weiqiang Lu, Jun Yuan, Yufang Xu, Honglin Li*, Jin Huang*, Zhenjiang Zhao*. Isoindole-1,3-dione Derivatives as RSK2 Inhibitors: Synthesis, Molecular Docking Simulation and SAR Analysis. Med. Chem. Commun., 2016. 7 : 292-296 Detail

Shiliang Li, Xiaojuan Yu, Chuanxin Zou, Jiayu Gong, Xiaofeng Liu*, Honglin Li*. Are Topological Properties of Drug Targets Based on Protein-Protein Interaction Network Ready to Predict Potential Drug Targets? . Comb. Chem. High Throughput Screen., 2016. 2 : 109-120 Detail

Shiliang Li, Yuwei Song, Xiaofeng Liu*, Honglin Li*. A Rapid Python-Based Methodology for Target-Focused Combinatorial Library Design. Comb. Chem. High Throughput Screen., 2016. 1 : 25-35 Detail

Jiawei Wang, Yanyan Diao, Junsheng Zhu, Shiliang Li, Zhenjiang Zhao, Honglin Li*, Lili Zhu*. Biological evaluation of quinoline derivatives as inhibitors of human dihydroorotate dehydrogenase. Med. Chem. Commun., 2016. 7 : 853-858 Detail

Zhonghua Gao, Yiming Shi, Zhe Qiang, Xia Wang, Shanzhai Shang, Yan Yang, Baowen Du, Huipan Peng, Xu Ji, Honglin Li*, Fei Wang*, Weilie Xiao*. Plasiatine, an Unprecedented Indole–Phenylpropanoid Hybrid from Plantago asiatica as a Potent Activator of the Nonreceptor Protein Tyrosine Phosphatase Shp2. Sci. Rep., 2016. 6 : 24945 Detail

Xia Wang, Chenxu Pan, Jiayu Gong, Xiaofeng Liu*, Honglin Li*. Enhancing the Enrichment of Pharmacophore-Based Target Prediction for the Polypharmacological Profiles of Drugs. J. Chem. Inf. Model., 2016. 56 : 1175-1183 Detail

Wenlin Song, Shiliang Li, Yi Tong, Jiawei Wang, Lina Quan, Zhuo Chen, Zhenjiang Zhao, Yufang Xu, Lili Zhu*, Xuhong Qian*, Honglin Li*. Structure-based Design of Potent Human Dihydroorotate Dehydrogenase Inhibitors as Anticancer Agents. Med. Chem. Commun., 2016. 7 : 1441-1448 Detail

Yingying Liu, Yunrong Gao, Defeng Li, Joy Fleming, Honglin Li, Lijun Bi*. Crystal structure of Rv3899c184–410, a hypothetical protein from Mycobacterium tuberculosis. Acta Crystallogr. F, Struct. Biol. Commun., 2016. 72 : 642-645 Detail

Ruixuan Liu, Cui Huang, David A Bennett, Honglin Li, Rui Wang*. The characteristics of astrocyte on Aβ clearance altered in Alzheimer’s disease were reversed by anti-inflammatory agent (+)-2-(1-hydroxyl-4-oxocyclohexyl) ethyl caffeate. Am. J. Transl. Res, 2016. 8 : 4082-4094 Detail

Qiao Li, Lina Quan, Jiankun Lyu, Zenghui He, Xia Wang, Jiajia Meng, Zhenjiang Zhao, Lili Zhu*, Xiaofeng Liu*, Honglin Li*. Discovery of peptide inhibitors targeting human programmed death 1 (PD-1) receptor. Oncotarget, 2016. 7 : 64967-64976 Detail

Shiliang Li, Hongling Xu, Shichao Cui, Fangshu Wu, Youli Zhang, Ming-Bo Su, Yinghui Gong, Shaobing Qiu, Qian Jiao, Chun Qin, Jiwei Shan, Ming Zhang, Jiawei Wang, Qiao Yin, Minghao Xu, Xiaofeng Liu, Rui Wang, Lili Zhu, Jia Li, Yufang Xu, Hualiang Jiang, Zhenjiang Zhao*, Jing-Ya Li*, Honglin Li*. Discovery and Rational Design of Natural Product-Derived 2-phenyl-3,4-dihydro-2H-benzo[f]chromen-3-amine Analogs as Novel and Potent Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4) Inhibitors for the Treatment of Type 2 Diabetes . J. Med. Chem., 2016. 59 : 6772-6790 Detail

Yongjia Hao, Xia Wang, Tao Zhang, Deheng Sun, Yi Tong, Yuqiong Xu, Haiyang Chen, Linjiang Tong, Lili Zhu, Zhenjiang Zhao, Zhuo Chen, Jian Ding, Hua Xie*, Yufang Xu*, Honglin Li*. Discovery and Structural Optimization of N5-Substituted 6,7-dioxo-6,7-dihydropteridines as Potent and Selective Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Inhibitors Against L858R/T790M Resistance Mutation . J. Med. Chem., 2016. 59 : 7111-7124 Detail

Kang Chang, Yanxia Shi, Jianqin Chen, Zenghui He, Zheng Xu, Zhenjiang Zhao, Weiping Zhu, Honglin Li, Yufang Xu*, Baoju Li*, Xuhong Qian*. The Discovery of New Plant Activators and Scaffolds with Potential Induced Systemic Resistance: From Jasmonic Acid to Pyrrolidone. Med. Chem. Commun., 2016. 7 : 1849-1857 Detail

Meijian Sun, Xia Wang, Chuanxin Zou, Zenghui He, Wei Liu, Honglin Li*. Accurate prediction of RNA-binding protein residues with two discriminative structural descriptors. BMC Bioinformatics, 2016. 17 : 231 Detail

Deheng Sun, Yu Yang, Jiankun Lyu, Wei Zhou, Wenlin Song, Zhenjiang Zhao, Zhuo Chen*, Yufang Xu*, Honglin Li*. Discovery and Rational Design of Pteridin-7(8H)-one-Based Inhibitors Targeting FMS-like Tyrosine Kinase 3 (FLT3) and Its Mutants. J. Med. Chem., 2016. 59 : 6187-6200 Detail

Diliang Guo, Jing Li, Henry Lin, Yu Zhou, Ying Chen, Fei Zhao, Haifeng Sun, Dan Zhang, Honglin Li, Brian K. Shoichet, Lei Shan, Weidong Zhang, Xin Xie*, Hualiang Jiang*, and Hong Liu*. Design, Synthesis, and Biological Evaluation of Novel Tetrahydroprotoberberine Derivatives (THPBs) as Selective α1A-Adrenoceptor Antagonists. J. Med. Chem., 2016. 59 : 9489-9502 Detail

2015

Liuqing Yang, Wei Liu, Hanbing Mei, Yuan Zhang, Xiaojuan Yu, Yufang Xu, Honglin Li*, Jin Huang*, Zhenjiang Zhao*. Synthesis and biological evaluation of pentanedioic acid derivatives as farnesyltransferase inhibitors. Med. Chem. Commun., 2015. 6 : 671-676 Detail

Junsheng Zhu, Le Han, Yanyan Diao, Xiaoli Ren, Minghao Xu, Liuxin Xu, Shiliang li, Qiang Li, Dong Dong, Jin Huang, Xiaofeng Liu, Zhenjiang zhao, Rui Wang, Lili Zhu,* Yufang Xu, Xuhong Qian*, Honglin Li*. Design, Synthesis, X-ray Crystallographic Analysis, and Biological Evaluation of Thiazole-Derivatives as Potent and Selective Inhibitors of Human Dihydroorotate Dehydrogenase. J. Med. Chem., 2015. 58 : 1123-1139 Detail

Yingjia Song, Jianghui Liu, Defeng Li, Honglin Li, Shihua Wang, Dacheng Wang, Jie Zhou, Lijun Bi*. Purification, crystallization and preliminary X-ray crystallographic studies of Rv3899c from Mycobacterium tuberculosis. Acta Cryst., 2015. F71 : 107-109 Detail

Li Zhou, Ye Zhong, Meng-Zhu Xue, Dong Kuang, Xian-Wen Cao, Zhenjiang Zhao, Honglin Li, Yufang Xu*, Rui Wang*. Design, synthesis and evaluation of PPAR gamma binding activity of 2-thioxo-4-thiazolidinone derivatives. Chinese Chem. Lett., 2015. 26 : 63-68 Detail

Shaoying Tan, Deheng Sun, Jiankun Lyu, Xiao Sun, Fangshu Wu, Qiang Li, Yiqi Yang, Jianxu Liu, Xin Wang, Zhuo Chen*, Honglin Li*, Xuhong Qian,Yufang Xu*. Antiproliferative and apoptosis-inducing activities of novel naphthalimide–cyclam conjugates through dual topoisomerase (topo) I/II inhibition. Bioorg. Med. Chem., 2015. 23 : 5672-5680 Detail

Chengle Yin, Jinge Zhou, Yiqing Wu, Yue Cao, Tao Wu, Shoude Zhang, Honglin Li, Zhihong Cheng*. Pterocarpans and triterpenoids from Gueldenstaedtia verna. Fitoterapia, 2015. 106 : 46-54 Detail

Shiliang Li, Guoqin Luan, Xiaoli Ren, Wenlin Song, Liuxin Xu, Minghao Xu, Junsheng Zhu, Dong Dong, Yanyan Diao, Xiaofeng Liu, Lili Zhu, Rui Wang, Zhenjiang Zhao*, Yufang Xu*, Honglin Li*. Rational Design of Benzylidenehydrazinyl-Substituted Thiazole Derivatives as Potent Inhibitors of Human Dihydroorotate Dehydrogenase with in Vivo Anti-arthritic Activity. Sci. Rep. , 2015. 5 : 14836 Detail

Jiaoning Shen, Liuxin Xu, Lei Shan, Weidong Zhang, Honglin Li, Rui Wang. Neuroprotection of (+)-2-(1-Hydroxyl-4-Oxocyclohexyl) Ethyl Caffeate Against Hydrogen Peroxide and Lipopolysaccharide Induced Injury via Modulating Arachidonic Acid Network and p38-MAPK Signaling . Curr. Alzheimer Res., 2015. 12 : 892-902 Detail

Fang Bai, Sha Liao, Junfeng Gu, Hualiang Jiang, Xicheng Wang, Honglin Li*. An Accurate Metalloprotein-Specific Scoring Function and Molecular Docking Program Devised by a Dynamic Sampling and Iteration Optimization Strategy. J. Chem. Inf. Model., 2015. 55 : 833-847 Detail

Shoude Zhang, Lei Shan, Wei Li, Honglin Li*, Weidong Zhang*. Isochamaejasmin induces apoptosis in leukemia cells through inhibiting Bcl-2 family proteins. Chin. J. Nat. Med., 2015. 13 : 660-666 Detail

Xinhui Tian, Rongcai Yue, Huawu Zeng, Honglin Li, Lei Shan, Weiwei He, Yunheng Shen*, Weidong Zhang*. Distinctive effect on nerve growth factor-induced PC12 cell neurite outgrowth by two unique neolignan enantiomers from Illicium merrillianum. Sci. Rep., 2015. 5 : 16982 Detail

2014

Shoude Zhang, Jun Yin, Xia Li, Jigang Zhang, Rongcai Yue, Yanyan Diao, Honglin Li, Hui Wang, Lei Shan*, Weidong Zhang*. Jacarelhyperol A induced apoptosis in leukaemia cancer cell through inhibition the activity of Bcl-2 proteins. BMC Cancer, 2014. 14 : 689 Detail

Do Young Lim, Mee-Hyun Lee, Seung Ho Shin, Hanyoung Chen, Joohyun Ryu, Lei Shan, Honglin Li, Ann M. Bode, Weidong Zhang*, Zigang Dong*. (+)-2-(1-Hydroxyl-4-Oxocyclohexyl) Ethyl Caffeate Suppresses Solar UV-Induced Skin Carcinogenesis by Targeting PI3K, ERK1/2, and p38. Cancer Prev. Res., 2014. 7 : 856-865 Detail

Xia Wang, Haipeng Chen, Feng Yang, Jiayu Gong, Shiliang Li, Jianfeng Pei*, Xiaofeng Liu*, Hualiang Jiang, Luhua Lai, Honglin Li*. iDrug: a web-accessible and interactive drug discovery and design platform. J. Cheminform., 2014. 6 : 28 Detail

Li Liu, Yaping Hua, Dan Wang, Lei Shan, Yuan Zhang, Junsheng Zhu, Huizi Jin, Honglin Li, Zhenlin Hu*, Weidong Zhang*. A Sesquiterpene Lactone from a Medicinal Herb Inhibits Proinflammatory Activity of TNF-a by Inhibiting Ubiquitin-Conjugating Enzyme UbcH5. Chem. Biol., 2014. 21(10) : 1341-1350 Detail

Shoude Zhang, Lei Shan, Qiao Li, Xia Wang, Shiliang Li, Yuan Zhang, Jianjun Fu, Xiaofeng Liu, Honglin Li*, Weidong Zhang*. Systematic Analysis of the Multiple Bioactivities of Green Tea through a Network Pharmacology Approach. Evid. Based Complement. Alternat. Med., 2014. 2014 : 512081 Detail

Yanli Jin, Ke Ding, Honglin Li, Mengzhu Xue, Xiaoke Shi, Chengyan Wang, Jingxuan Pan*. Ponatinib efficiently kills imatinib-resistant chronic eosinophilic leukemia cells harboring gatekeeper mutant T674I FIP1L1-PDGFRalpha: roles of Mcl-1 and beta-catenin. Mol. Cancer, 2014. 13 : 17 Detail

Liyan Wang, Shoude Zhang, Junsheng Zhu, Lili Zhu, Xiaofeng Liu, Lei Shan, Jin Huang*, Weidong Zhang*, Honglin Li*. Identification of Diverse Natural Products as Falcipain-2 Inhibitors through Structure-based Virtual Screening. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2014. 24(5) : 1261–1264 Detail

Yiming Shi, Liyan Wang, Xisheng Zou, Xiaonian Li, Shanzhai Shang, Zhonghua Gao, Chengqin Liang, Huairong Luo, Honglin Li, Weilie Xiao*, Handong Sun*. Nortriterpenoids from Schisandra chinensis and their absolute configurational assignments by electronic circular dichroism study. Tetrahedron, 2014. 70(4) : 859–868 Detail

Feifei Lu, Feng Gao, Honglin Li, Weimin Gong, Lin Zhou*, Lijun Bi*. Purification, crystallization and preliminary X-ray crystallographic studies of Rv3705c from Mycobacterium tuberculosis. Acta Cryst., 2014. F70 : 1090-1092 Detail

2013

Tianfeng Xu, Lianwen Zhang, Shilin Xu, Chaoyie Yang, Jinfeng Luo, Fang Ding, Xiaoyun Lu*, Yinxue Liu, Zhengchao Tu, Shiliang Li, Duanqing Pei, Qian Cai, Honglin Li, Xiaomei Ren, Shaomeng Wang, Ke Ding*. Pyrimido[4,5-d]pyrimidin-4(1H)-one Derivatives as Selective Inhibitors of EGFR Threonine790 to Methionine790 (T790M) Mutants. Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 2013. 125 (32) : 8545-8548 Detail

Minghao Xu, Junsheng Zhu, Yanyan Diao, Hongchang Zhou, Xiaoli Ren, Deheng Sun, Jin Huang, Dongmei Han, Zhenjiang Zhao, Lili Zhu *, Yufang Xu *, Honglin Li *. Novel Selective and Potent Inhibitors of Malaria Parasite Dihydroorotate Dehydrogenase: Discovery and Optimization of Dihydrothiophenone Derivatives. J. Med. Chem., 2013. 56 (20) : 7911–7924 Detail

Fang Bai, Yechun Xu, Jing Chen, Qiufeng Liu, Junfeng Gu, Xicheng Wang, Jianpeng Ma, Honglin Li*, Jose N. Onuchic*, Hualiang Jiang*. Free energy landscape for the binding process of Huperzine A to acetylcholinesterase. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 2013. 110(11) : 4273-4278 Detail

Xianwen Cao, Jing Jiang, Shoude Zhang, Lili Zhu, Juan Zou, Yanyan Diao, Weilie Xiao, Lei Shan, Handong Sun, Weidong Zhang*, Jin Huang*, Honglin Li*. Discovery of Natural Estrogen Receptor Modulators with Structure-based Virtual Screening. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2013. 23 : 3329-3333 Detail

Zheng Wang, Shuai Luo, Shoude Zhang, Wulin Yang, Yangzi Liu, Honglin Li, Xiaoyan Luo, Weiping Deng*. Catalytic Asymmetric Construction of Quaternary alpha-Amino Acid Containing Pyrrolidines through 1,3-Dipolar Cycloaddition of Azomethine Ylides to alpha-Aminoacrylates. Chem. Eur. J., 2013. 19(21) : 6739-6745 Detail

Xiaojuan Yu, Xue Zhao, Lili Zhu, Chuanxin Zou, Xiaofeng Liu, Zhenjiang Zhao, Jin Huang*, Honglin Li*. Discovery of novel inhibitors for human farnesyltransferase (hFTase) via structure-based virtual screening. Med. Chem. Commun., 2013. 4 : 962-971 Detail

Mengzhu Xue, Shoude Zhang, Chaoqian Cai, Xiaojuan Yu, Lei Shan, Xiaofeng Liu*, Weidong Zhang*, Honglin Li*. Predicting the Drug Safety for Traditional Chinese Medicine through a Comparative Analysis of Withdrawn Drugs Using Pharmacological Network. Evid. Based Complement. Alternat. Med., 2013. 2013 : 256782 Detail

Liyan Wang, Chunmei Yang, Weiqiang Lu, Li Liu, Rui Gao, Sha Liao, Lili Zhu, Zhenjiang Zhao, Yufang Xu, Honglin Li*, Jin Huang*, Weiping Zhu*. Discovery of New Potent Inhibitors for Carbonic Anhydrase IX by Structure-Based Virtual Screening. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2013. 23 : 3496-3499 Detail

Chuanxin Zou, Jiayu Gong, Honglin Li*. An improved sequence based prediction protocol for DNA-binding proteins using SVM and comprehensive feature analysis. BMC Bioinformatics, 2013. 14 : 90 Detail

Chaoqian Cai, Jiayu Gong, Xiaofeng Liu, Daqi Gao*, Honglin Li*. SimG: An Alignment Based Method for Evaluating the Similarity of Small Molecules and Binding Sites. J. Chem. Inf. Model., 2013. 53 (8) : 2103–2115 Detail

Jun Yuan, Ye Zhong, Shiliang Li, Xue Zhao, Guoqin Luan, Zhenjiang Zhao, Jin Huang*, Honglin Li*, Yufang Xu*. Triazole and benzotrizaole derivatives as novel inhibitors for p90 ribosomal S6 protein kinase 2: synthesis, molecular docking and SAR analysis. Chin. J. Chem., 2013. 31(9) : 1192-1198 Detail

Mengzhu Xue, Minghao Xu, Weiqiang Lu, Jin Huang, Honglin Li, and Yufang Xu, Xiaofeng Liu*, Zhenjiang Zhao*. Synthesis, activity evaluation, and docking analysis of barbituric acid aryl hydrazone derivatives as RSK2 inhibitors. J. Enzyme Inhib. Med. Chem., 2013. 28(4) : 747-752 Detail

Shanzhai Shang, Lingmei Kong, Liping Yang, Jing Jiang, Jin Huang, Haibo Zhang, Yiming Shi, Wei Zhao, Honglin Li, Huairong Luo, Yan Li, Weilie Xiao*, Handong Sun*. Bioactive phenolics and terpenoids from Manglietia insignis. Fitoterapia, 2013. 84 : 58-63 Detail

Jiayu Gong, Xiaofeng Liu, Xianwen Cao, Yanyan Diao, Daqi Gao, Honglin Li*, Xuhong Qian*. PTID: an integrated web resource and computational tool for agrochemical discovery. Bioinformatics, 2013. 29(2) : 292-294 Detail

Dasong Yang, Youli Zhang, Weibing Peng, Liyan Wang, Zilei Li, Xue Wang, Kechun Liu , Yongping Yang, Honglin Li*, Xiaoli Li*. Jatropholane-Type Diterpenes from Euphorbia sikkimensis. J. Nat. Prod., 2013. 76 (2) : 265-269 Detail

Hu Yuan, Weiqiang Lu, Liyan Wang, Lei Shan, Honglin Li, Jin Huang*, Qingyan Sun*, Weidong Zhang*. Synthesis of derivatives of methyl rosmarinate and their inhibitory activities against matrix metalloproteinase-1 (MMP-1). Eur. J. Med. Chem., 2013. 62 : 148-157 Detail

Yilun Ying, Xing Zhang, Yu Liu, Mengzhu Xue, Honglin Li, Yitao Long*. Single Molecule Study of the Weak Biological Interactions Between P53 and DNA. Acta Chimi. Sinica, 2013. 71(01) : 44-50 Detail

Ye Zhong, Mengzhu Xue, Xue Zhao, Jun Yuan, Xiaofeng Liu, Jin Huang, Zhenjiang Zhao*, Honglin Li*, Yufang Xu*. Substituted indolin-2-ones as p90 ribosomal S6 protein kinase 2 (RSK2) inhibitors:molecular docking simulation and structure-activity relationship analysis. Bioorg. Med. Chem., 2013. 21(7) : 1724-1734 Detail

Rui Gao, Sha Liao, Chen Zhang, Weilong Zhu, Liyan Wang, Jin Huang, Zhenjiang Zhao**, Honglin Li, Xuhong Qian, Yufang Xu*. Optimization of heterocyclic substituted benzenesulfonamides as novel Cabonic Anhydrase IX inhibitors and their structure activity relationship. Eur. J. Med. Chem., 2013. 62 : 597-604 Detail

Yuwei Song, Huangtao Jin, Xiaofeng Liu, Lili Zhu*, Jin Huang*, Honglin Li*. Discovery of non-peptide inhibitors of Plasmepsin II by structure-based virtual screening. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2013. 23(7) : 2078-2082 Detail

Jiayu Gong, Chaoqian Cai, Xiaofeng Liu*, Xin Ku, Hualiang Jiang, Daqi Gao, Honglin Li*. ChemMapper: a versatile web server for exploring pharmacology and chemical structure association based on molecular 3D similarity method. Bioinformatics, 2013. 29(14) : 1827-1829 Detail

Wei Zhou , Xiaofeng Liu , Zhengchao Tu , Lianwen Zhang , Xin Ku , Fang Bai , zhenjiang zhao , Yufang Xu* , Ke Ding*, Honglin Li*. Discovery of pteridin-7(8H)-one-based Irreversible Inhibitors targeting Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Kinase T790M/L858R mutant. J. Med. Chem., 2013. 56 (20) : 7821–7837 Detail

Chaoqian Cai, Jiayu Gong, Xiaofeng Liu, Daqi Gao*, Honglin Li*. Molecular Similarity: Methods and Performance. Chin. J. Chem., 2013. 31(9) : 1123-1132 Detail

Mingyue Zheng, Xian Liu, Yuan Xu, Honglin Li, Cheng Luo, Hualiang Jiang*. Computational methods for drug design and discovery: focus on China. Trends Pharmacol. Sci. , 2013. 34(10) : 549-559 Detail

Jun Yuan, Zhenjiang Zhao*, Weiping Zhu, Honglin Li, Xuhong Qian, Yufang Xu*. New strategy for the synthesis of 2-phenylbenzimidazole derivatives with sodium perborate (SPB) as oxidant. Tetrahedron, 2013. 69(34) : 7026-7030 Detail

2012

U.R. Mane, H. Li, J. Huang, R.C. Gupta, S. S. Nadkarni, R. Giridhar, P. P. Naik, M. R. Yadav*. Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-ones as antiplasmodial falcipain-2 inhibitors. Bioorg. Med. Chem., 2012. 20 (21) : 6296-6304 Detail

Liyan Wang, Weiqiang Lu, Shoude Zhang, Xi Li, Sha Liao, Xiaofeng Liu, Lei Shan, Xu Shen, Hualiang Jiang, Weidong Zhang*, Jin Huang*, Honglin Li*. Natural Products as a Gold Mine for Selective Matrix Metalloproteinases Inhibitors. Bioorg. Med. Chem., 2012. 20(13) : 4164-4171 Detail

Yanyan Diao, Weiqiang Lu, Huangtao Jin, Junsheng Zhu, Le Han, Minghao Xu, Rui Gao, Xu Shen, Zhenjiang Zhao, Xiaofeng Liu, Yufang Xu, Jin Huang*, Honglin Li*. Discovery of Diverse Human Dihydroorotate Dehydrogenase Inhibitors as Immunosuppressive Agents by Structure-Based Virtual Screening. J. Med. Chem., 2012. 55 : 8341-8349 Detail

Junfeng Gu, Fang Bai, Honglin Li, Xicheng Wang*. A Generic Force Field for Protein Coarse-Grained Molecular Dynamics Simulation. Int. J. Mol. Sci., 2012. 13(11) : 14451-14469 Detail

Mengzhu Xue, Xianwen Cao, Ye Zhong, Dong Kuang, Xiaofeng Liu, Zhenjiang Zhao, Honglin Li*. Insulin-like Growth Factor-1 Receptor (IGF-1R) Kinase Inhibitors in Cancer Therapy: Advances and Perspectives. Curr. Pharm. Des., 2012. 18 : 2901-2913 Detail

Junmian Tian, Sisheng Ouyang, Xu Zhang, Yingtong Di, Hualiang Jiang, Honglin Li, Weixing Dai, Keyu Chen, Maili Liu, Xiaojiang Hao, Yunheng Shen*, Cheng Luo*, Weidong Zhang*. Experimental and computational insights into the conformations of tunicyclin E, a new cycloheptapeptide from Psammosilene tunicoides. RSC Adv., 2012. 2 : 1126-1135 Detail

Juan Zou, Libin Yang, Jing Jiang, Yanyan Diao, Xiaonian Li, Jin Huang, Jianhong Yang, Honglin Li, Weilie Xiao*, Xue Du, Shanzhai Shang, Jianxin Pu, Handong Sun*.. Lanostane Triterpenoids from the Stems of Schisandra glaucescens. Planta Med., 2012. 78(5) : 472-479

Fang Bai, Hongyan Liu, Linjiang Tong, Wei Zhou, Li Liu, Zhenjiang Zhao, Xiaofeng Liu, Hualiang Jiang, Xicheng Wang*, Hua Xie*, Honglin Li*. Discovery of Novel Selective Inhibitors for EGFR-T790M/L858R. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2012. 22(3) : 1365-1370 Detail

Jiahan Xia, Shoude Zhang, Yongli Li, Liang Wu, Zhijun Zhu, Xianwen Yang*, Huawu Zeng, Honglin Li, Ning Wang, Andre Steinmetz, Weidong Zhang*. Sesquiterpenoids and triterpenoids from Abies holophylla and their bioactivities. Phytochemistry, 2012. 74 : 178-184 Detail

Shaohua Chang, Zhang Zhang, Xiaoxi Zhuang, Jinfeng Luo, Xianwen Cao, Honglin Li, Zhengtao Tu, Xiaoyun Lu, Xiaomei Ren, Ke Ding*. New thiazole carboxamides as potent inhibitors of Akt Kinases. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2012. 22 : 1208-1212 Detail

Shoude Zhang, Jiangjiang Qin, Huizi Jin, Yinhua Yin, Honglin Li, Xianwen Yang, Xia Li, Lei Shan*, Weidong Zhang*. Sesquiterpenoids from Inula racemosa Hook. f. Inhibit Nitric Oxide Production. Planta Med., 2012. 78(2) : 166-171 Detail

Chaoqian Cai, Jiayu Gong, Xiaofeng Liu, Hualiang Jiang, Daqi Gao*, Honglin Li*. A Novel, Customizable and Optimizable Parameter Method Using Spherical Harmonic for Molecular Shape Similarity Comparison. J. Mol. Model., 2012. 18 : 1597-1610

Jin Zhang, Jing Zhou, Xiaomei Ren, Yanyan Diao, Honglin Li, Hualiang Jiang, Ke Ding, Duanqing Pei. A new diaryl urea compound, D181, induces cell cycle arrest in the G1 and M phases by targeting receptor tyrosine kinases and the microtubule skeleton. Invest. New Drugs, 2012. 30(2) : 490-507

Huang Huang, Weiqiang Lu, Xi Li, Xiaoli Cong, Hongmei Ma, Xiaofeng Liu*, Yu Zhang, Peng Che, Ruoqun Ma, Honglin Li, Xu Shen, Hualiang Jiang, Jin Huang*, Jin Zhu*. Design and synthesis of small molecular dual inhibitor of falcipain-2 and dihydrofolate reductase as antimalarial agent. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2012. 22 : 958-962

Jianjun Fu, Liyan Wang, Honglin Li, Jiangjiang Qin ,Yunheng Shen, Jiagao Cheng, Huizi Jin*, Weidong Zhang*. Argutalactone, an unprecedented sesquiterpenoid lactone with a 6/5/7 tricyclic system from Incarvillea arguta. J. Asian Nat. Prod. Res., 2012. 14(5) : 496-502

Juan Zou, Jing Jiang, Yanyan Diao, Libin Yang, Jin Huang, Honglin Li, Xue Du, Weilie Xiao*, Jianxin Pu, Handong Sun*. Cycloartane triterpenoids from the stems of Schisandra glaucescens and their bioactivity. Fitoterapia, 2012. 83, 5 : 926-931

Mengzhu Xue, Jun Yuan, Bin Wu, Xue Zhao, Xiaofeng Liu, Jin Huang, Zhenjiang Zhao*, Honglin Li*, Yufang Xu. Novel inhibitors for p90 ribosomal S6 protein kinase 2: design, synthesis and SAR. J. Chin. Pharm. Sci., 2012. 21(5) : 401-408

Ping Yu, Shoude Zhang, Yongli Li, Xianwen Yang*, Huawu Zeng, Honglin Li, Weidong Zhang*. . Abieseconordines A and B,Two Novel Norditerpenoids with a 18-Nor-5,10 : 9,10-disecoabietane Skeleton from Abies forrestii. Helv. Chim. Acta, 2012. 95 : 415-422

Yongli Li, Shoude Zhang, Huizi Jin, Junmian Tian, Yunheng Shen, Xianwen Yang*, Honglin Li, Weidong Zhang*. Abiestetranes A and B, two unique tetraterpenes from Abies fabric.. Tetrahedron, 2012. 68 : 7763-7767

Li Li, Huawu Zeng, Fang Liu, Jigang Zhang, Rongcai Yue, Weiqiang Lu, Xing Yuan, Weixing Dai, Hu Yuan, Qingyan Sun, Jin Huang, Honglin Li, Yushan Li, Lei Shan, Weidong Zhang. Target identification and validation of (+)-2-(1-hydroxyl-4-oxocyclohexyl) ethyl caffeate, an anti-inflammatory natural product. Eur. J. Inflamm., 2012. 10(3) : 29-41 Detail

2011

Zhongjie Liang, Liying Zhang, Lianchun Li, Jun Liu, Honglin Li, Luyong Zhang, Limin Chen, Keguang Cheng, Mingyue Zheng, Xiaoan Wen, Pu Zhang, Jia Hao, Yanchun Gong, Xia Zhang, Xiaoyun Zhu, Jun Chen, Hong Liu, Hualiang Jiang, Cheng Luo*, Hongbin Sun*. Identification of pentacyclic triterpenes derivatives as potent inhibitors against glycogen phosphorylase based on 3D-QSAR studies. Eur. J. Med. Chem., 2011. 46 (6) : 2011-2021 Detail

Weiqiang Lu, Peng Che, Yanyan Zhang, Honglin Li, Shien Zou, Jin Zhu, Jing Deng, Xu Shen, Hualiang Jiang, Jian Li*, Jin Huang*. HL005—A new selective PPARantagonist specifically inhibits the proliferation of MCF-7. J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 2011. 124 : 112-120 Detail

Shiliang li, Yi Zhou, Weiqiang Lu, Ye Zhong, Jin Huang*, zhenjiang zhao, Xiaofeng Liu*, Yufang Xu, Honglin Li. Identification of Inhibitors against p90 Ribosomal S6 Kinase 2 (RSK2) through Structure-based Virtual Screening with the Inhibitor-constrained Refined Homology Model. J. Chem. Inf. Model., 2011. 51(11) : 2939-2947

Siyang Fan, Yuehu Pei, Huawu Zeng, Shoude Zhang, Yongli Li, Li Li, Ji Ye, Yuexin Pan, Honglin Li, Weidong Zhang*. Compounds from Platycladus orientalis and Their Inhibitory Effects on Nitric Oxide and TNF-α Production. Planta Med., 2011. 77 : 1623-1630

Linjiang Tong, Hua Xie, Ting Peng, Xiaofeng Liu, Xianliang Xin, Xun Huang, Simeng Chen, Hongyan Liu, Honglin Li, Meiyu Geng, Ming Yin*, Jian Ding*. Establishment of platform for screening insulin-like growth factor-1 receptor inhibitors and evaluation of novel inhibitors. Acta Pharmacol. Sin., 2011. 32(7) : 930-938

Xiaofeng Liu, Hualiang Jiang, Honglin Li*. SHAFTS: A Hybrid Approach for 3D Molecular Similarity Calculation. 1. Method and Assessment of Virtual Screening. J. Chem. Inf. Model., 2011. 51(9) : 2372-2385

Weiqiang Lu, Xiaofeng Liu, Xianwen Cao, Mengzhu Xue, Kangdong Liu*, Zhenjiang Zhao, Xu Shen, Hualiang Jiang, Yufang Xu, Jin Huang*, Honglin Li*. SHAFTS: A Hybrid Approach for 3D Molecular Similarity Calculation. 2. Prospective Case Study in the Discovery of Diverse p90 Ribosomal S6 Protein Kinase 2 Inhibitors to Suppress Cell Migration. J. Med. Chem., 2011. 54 : 3564-3574

Guido Hansen, Anna Heitmann, Tina Witt, Honglin Li, Hualiang Jiang, Xu Shen, Volker T. Heussler, Annika Rennenberg, Rolf Hilgenfeld*. Structural Basis for the Regulation of Cysteine-Protease Activity by a New Class of Protease Inhibitors in Plasmodium. Structure, 2011. 19(7) : 919-929

Shenyi Zhang, Chunmei Yang, Weiqiang Lu, Jin Huang, Weiping Zhu, Honglin Li, Yufang Xu*. Xuhong Qian*. A highly selective space-folded photo-induced electron transfer fluorescent probe for carbonic anhydrase isozymes IX and its applications for biological imaging. Chem. Commun., 2011. 47 : 8301-8303

Lijie Peng, Lei Duan, Xiaofeng Liu, Mengjie Shen, Yingjun Li, Jiajie Yan, Honglin Li, Ke Ding*. Structure-activity study on a series of α-glutamic acid scaffold based compounds as new ADAMTS inhibitors. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2011. 21(15) : 4457-4461

Jing Deng, Enguang Feng, Sheng Ma, Yan Zhang, Xiaofeng Liu, Honglin Li*, Huang Huang, Jin Zhu, Weiliang Zhu, Xu Shen, Liyan Miao*, Hong Liu, Hualiang Jiang, Jian Li*. Design and Synthesis of Small Molecule RhoA Inhibitors: A New Promising Therapy for Cardiovascular Diseases?. J. Med. Chem., 2011. 54(13) : 4508-4522

Li Liu, Xiaofeng Liu, Jiayu Gong, Hualiang Jiang, Honglin Li*. Accelerating All-Atom Normal Mode Analysis with Graphics Processing Unit. J. Chem. Theory Comput., 2011. 7 (6) : 1595-1603

Zhuo Chen, Xin Wang, Weiping Zhu, Xianwen Cao, Linjiang Tong, Honglin Li, Hua Xie*, Yufang Xu*, Shaoying Tan, Dong Kuang, Jian Ding, Xuhong Qian*. Acenaphtho[1,2-b]pyrrole-Based Selective Fibroblast Growth Factor Receptors 1 (FGFR1) Inhibitors: Design, Synthesis, and Biological Activity. J. Med. Chem., 2011. 54(11) : 3732-3745

Shoude Zhang, Weiqiang Lu, Xiaofeng Liu, Yanyan Diao, Fang Bai, Lei Shan*, Jin Huang*, Honglin Li*, Weidong Zhang*. Fast and effective identification of the bioactive compounds and their targets form the medicinal plants via computational chemical biology approach. Med. Chem. Comm., 2011. 2(6) : 471-477

Xiujie Liu, Xiaoli Huang, Wanhua Lin, Dongye Wang, Yanyan Diao, Honglin Li, Xiaoyan Hui, Yu Wang, Aimin Xu, Donghai Wu*, Ding Ke*. New Aromatic Substituted Pyrazoles as Selective Inhibitors of Human Adipocyte Fatty Acid-Binding Protein. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2011. 21(10) : 2949-2952

Jiangjiang Qin, Liyan Wang, Jiaxian Zhu, Huizi Jin*, Jianjun Fu, Xiaofeng Liu, Honglin Li, Weidong Zhang*. Neojaponicone A, a bioactive sesquiterpene lactone dimer with an unprecedented carbon skeleton from Inula japonica. Chem. Commun., 2011. 47 : 1222-1224

2010

Fang Bai, Xiaofeng Liu, Jiabo Li, Haoyun Zhang, Hualiang Jiang, Xicheng Wang*, Honglin Li*. Bioactive Conformational Generation of Small Molecules: A Comparative Analysis between Force-Field and Multiple Empirical Criteria Based Methods. BMC Bioinformatics, 2010. 11 : 545 Detail

Zhongjie Liang, Ting Shi, Sisheng Ouyang, Honglin Li, Kunqian Yu, Weiliang Zhu, Cheng Luo*, Hualiang Jiang*. Investigation of the Catalytic Mechanism of Sir2 Enzyme with QM/MM Approach: SN1 vs SN2?. J. Phys. Chem. B., 2010. 114 : 11927-11933 Detail

Xiaofeng Liu, Sisheng Ouyang, Biao Yu, Yabo Liu, Kai Huang, Jiayu Gong, Siyuan Zheng, Zhihua Li, Honglin Li*, Hualiang Jiang*. PharmMapper server: a web server for potential drug target identification using pharmacophore mapping approach. Nucleic Acids Res., 2010. 38 : W609-W614 Detail

Xiaofeng Liu, Hua Xie*, Cheng Luo, Linjiang Tong, Yi Wang, Ting Peng, Jian Ding, Hualiang Jiang, Honglin Li*. Discovery and SAR of Thiazolidine-2,4-dione Analogues as Insulin-like Growth Factor-1 Receptor (IGF-1R) Inhibitors via Hierarchical Virtual Screening. J. Med. Chem., 2010. 53 (6) : 2661-2665 Detail

2009

Zhi Chen, HongLin Li*, QiJun Zhang, XiaoGuang Bao, KunQian Yu, XiaoMin Luo, WeiLiang Zhu, HuaLiang Jiang*. Pharmacophore-based virtual screening versus docking-based virtual screening: a benchmark comparison against eight targets. Acta Pharmacol. Sin., 2009. 30 : 1694-1708 Detail

Lei Zhang, Honglin Li, Qingzhang Zhu, Jun Liu, Ling Chen, Ying Leng*, Hualiang Jiang*, Hong Liu. Benzamide derivatives as dual-action hypoglycemic agents that inhibit glycogen phosphorylase and activate glucokinase. Bioorg. Med. Chem., 2009. 17(20) : 7301-12 Detail

Honglin Li, Jin Huang, Lili Chen, XiaoFeng Liu, Tong Chen, Jin Zhu, Weiqiang Lu, Xu Shen, Jian Li*, Rolf Hilgenfeld*, Hualiang Jiang*. Identification of novel falcipain-2 inhibitors as potential antimalarial agents through structure-based virtual screening. J. Med. Chem., 2009. 52(15) : 4936-40 Detail

ChulHo Jeong, Ann M. Bode, Angelo Pugliese, YongYeon Cho, HongGyum Kim, JungHyun Shim, YoungJin Jeon, Honglin Li, Hualiang Jiang, Zigang Dong*. [6]-Gingerol suppresses colon cancer growth by targeting leukotriene A4 hydrolase. Cancer Res., 2009. 69(13) : 5584-91 Detail

Xiaofeng Liu, Fang Bai, Sisheng Ouyang, Xicheng Wang, Honglin Li*, Hualiang Jiang*. Cyndi: a multi-objective evolution algorithm based method for bioactive molecular conformational generation. BMC Bioinformatics, 2009. 10 : 101 Detail

Lingyan He, Liang Zhang, Xiaofeng Liu, Xianghua Li, Mingyue Zheng, Honglin Li, Kunqian Yu, Kaixian Chen, Xu Shen*, Hualiang Jiang*, Hong Liu*. Discovering potent inhibitors against the beta-hydroxyacyl-acyl carrier protein dehydratase (FabZ) of Helicobacter pylori: structure-based design, synthesis, bioassay, and crystal structure determination. J. Med. Chem., 2009. 52(8) : 2465-81 Detail

Keguang Cheng, Jun Liu, Xiaofeng Liu, Honglin Li, Hongbin Sun*, Juan Xie*. Synthesis of glucoconjugates of oleanolic acid as inhibitors of glycogen phosphorylase. Carbohydr. Res., 2009. 344(7) : 841-50 Detail

Junfeng Gu, Honglin Li, Hualiang Jiang, Xicheng Wang. Optimizing energy potential for protein fold recognition with parametric evaluation function. J. Comput. Biol., 2009. 16(3) : 427-42 Detail

Jin Zhu, Tong Chen, Jie Liu, Ruoqun Ma, Weiqiang Lu, Jin Huang*, Honglin Li*, Jian Li*, Hualiang Jiang . 2-(3,4-dihydro-4-oxothieno[2,3-d]pyrimidin-2-ylthio) acetamides as a new class of falcipain-2 inhibitors. 3. design, synthesis and biological evaluation. Molecules, 2009. 14(20) : 785-97 Detail

Honglin Li*, Hailei Zhang, Mingyue Zheng, Jie Luo, Ling Kang, Xiaofeng Liu, Xicheng Wang*, Hualiang Jiang* . An effective docking strategy for virtual screening based on multi-objective optimization algorithm. BMC Bioinformatics, 2009. 10 : 58 Detail

Lingyan He, Liang Zhang, Xiaofeng Liu, Xianghua Li, Mingyue Zheng, Honglin Li, Kunqian Yu, Kaixian Chen, Xu Shen*, Hualiang Jiang*, Hong Liu*. 2-amido-3-(1H-indol-3-yl)-N-substituted-propanamides as a new class of falcipain-2 inhibitors. 1. Design, synthesis, biological evaluation and binding model studies. Molecules, 2009. 14(1) : 494-508 Detail

Junfeng Gu, Honglin Li, Hualiang Jiang*, Xicheng Wang*. A simple Calpha-SC potential with higher accuracy for protein fold recognition. Biochem. Biophys. Res. Commun., 2009. 379(2) : 610-5 Detail

Ling Kang, Honglin Li, Hualiang Jiang, Xicherng Wang. An improved adaptive genetic algorithm for protein-ligand docking. J. Comput. Aided Mol. Des., 2009. 23(1) : 1-12 Detail

Ling Kang, Honglin Li, Xiaoyu Zhao, Hualiang Jiang, Xicheng Wang. A novel conformation optimization modeland algorithm for structure-based drug design. J. Math. Chem., 2009. 46 : 182-198 Detail

2008

Xiaoyu Zhao, Xiaofeng Liu, Yuanyuan Wang, Zhi Chen, Ling Kang, Hailei Zhang, Xiaomin Luo, Weiliang Zhu, Kaixian Chen, Honglin Li*, Xicheng Wang*, Hualiang Jiang*. An improved PMF scoring function for universally predicting the interactions of a ligand with protein, DNA, and RNA. J. Chem. Inf. Model., 2008. 48(7) : 1438-47 Detail

Zhenting Gao, Honglin Li*, Hailei Zhang, Xiaofeng Liu, Ling Kang, Xiaomin Luo, Weiliang Zhu, Kaixian Chen, Xicheng Wang*, Hualiang Jiang*. PDTD: a web-accessible protein database for drug target identification. BMC Bioinformatics, 2008. 9 : 104 Detail

Xinli Liu, Yechun Xu, Honglin Li, Xicheng Wang*, Hualiang Jiang*, Francisco J. Barrantes. Mechanics of channel gating of the nicotinic acetylcholine receptor. PLoS Comput. Biol., 2008. 4(1): : e19 Detail

Ligen Lin, Hua Xie, Honglin Li, Linjiang Tong, Chunping Tang, Changqiang Ke, Qunfang Liu, Liping Lin, Meiyu Geng, Hualiang Jiang, Weimin Zhao*, Jian Ding, Yang Ye*. Naturally occurring homoisoflavonoids function as potent protein tyrosine kinase inhibitors by c-Src-based high-throughput screening. J. Med. Chem., 2008. 51(15) : 4419-29 Detail

2007

Ling Chen, Hongling Li*, Jun Liu, Luyong Zhang, Hong Liu*, Hualiang Jiang. Discovering benzamide derivatives as glycogen phosphorylase inhibitors and their binding site at the enzyme. Bioorg. Med. Chem., 2007. 15(21) : 6763-74 Detail

2006

Honglin Li, Zhengting Gao, Ling Kang, Hailei Zhang, Kun Yang, Kunqian Yu, Xiaomin Luo, Weiliang Zhu, Kaixian Chen, Jianhua Shen, Xicheng Wang*, Hualiang Jiang*. TarFisDock: a web server for identifying drug targets with docking approach. Nucleic Acids Res., 2006. 34 : W219-24 Detail

Hongqin Feng, Lingyun Jia*, Honglin Li, Xicheng Wang. Screening and chromatographic assessing of a novel IgG biomimetic ligand. Biomed. Chromatogr., 2006. 20(10) : 1109-15 Detail

2004

Honglin Li, Chunlian Li, Chunshan Gui, Xiaomin Luo, Kaixian Chen, Jianhua Shen, Xicheng Wang*, Hualiang Jiang*. GAsDock: a new approach for rapid flexible docking based on an improved multi-population genetic algorithm. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2004. 14 : 4671-4676 Detail