Liyan Wang

Research Focus

      The natural products research with molecular docking and quantum mechanic

Publication

  1. Rui Gao, Sha Liao, Chen Zhang, Weilong Zhu, Liyan Wang, Jin Huang, Zhenjiang Zhao, Honglin Li, Xuhong Qian, Yufang Xu*. Optimization of heterocyclic substituted benzenesulfonamides as novel Cabonic Anhydrase IX inhibitors and their structure activity relationship. European Journal of Medicinal Chemistry, 2013. 62 : 597-604
  2. Hu Yuan, Weiqiang Lu, Liyan Wang, Lei Shan, Honglin Li, Jin Huang*, Qingyan Sun*, Weidong Zhang*. Synthesis of derivatives of methyl rosmarinate and their inhibitory activities against matrix metalloproteinase-1 (MMP-1). European Journal of Medicinal Chemistry, 2013. 62 : 148-157
  3. Dasong Yang, Youli Zhang, Weibing Peng, Liyan Wang, Zilei Li, Xue Wang, Kechun Liu , Yongping Yang, Honglin Li*, Xiaoli Li*. Jatropholane-Type Diterpenes from Euphorbia sikkimensis. J. Nat. Prod., 2013. 76 (2) : 265-269
  4.  Liyan Wang, Xi Li, Shoude Zhang, Weiqiang Lu, Sha Liao, Xiaofeng Liu, Lei Shan, Xu Shen, Hualiang Jiang, Weidong Zhang*, Jin Huang*, Honglin Li*. Natural Products as a Gold Mine for Selective Matrix Metalloproteinases Inhibitors. Bioorg. Med. Chem., 2012, 20(13), 4164-4171.
  5. Jiangjiang Qin1, Liyan Wang1, Jiaxian Zhu, Huizi Jin, Jianjun Fu, Xiaofeng Liu, Honglin Li and Weidong Zhang. Neojaponicone A, a bioactive sesquiterpene lactone dimer with an unprecedented carbon skeleton from Inula japonica. Chem. Commun., 2011, 47, 1222-1224.(co-first author)
  6. Jianjun Fu1, Liyan Wang1, HonglLin Li, Jiangjiang Qin, Yunheng Shen,Jiagao Cheng, Huizi Jin and Weidong Zhang.Argutalactone, an unprecedented sesquiterpenoid lactone with a 6/5/7 tricyclic system from Incarvillea arguta.J Asian Nat Prod Res. 2012;14(5)496-502.(co-first author)
  7. Shoude Zhang, Weiqiang Lu, Xiaofeng Liu, Yanyan Diao, Fang Bai, Liyan Wang, Lei Shan, Jin Huang, Honglin Li, Weidong Zhang. Fast and effective identification of the bioactive compounds and their targets form the medicinal plants via computational chemical biology approach. Med. Chem. Commun. 2011. 2: 471-477. 

User Login


Database


PTID

Contact us


Honglin Li's Lab
Shanghai Key Laboratory of New Drug Design
School of Pharmacy
East China University of Sci. & Tech.
Room 527, Building 18, 130 Meilong Road,
Shanghai, 200237, P. R. China
Tel: (86) 21 6425 0213
Prof. Honglin Li
hlli@ecust.edu.cn

Copyright © 2020 Prof. HongLin Li's Group, School of Pharmacy, East China University of Science & Technology · All Right Reserved.